Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ochrona danych osobowych

Administrator:

Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi; ul. Jesionowa 38; tel. 42 658-91-61; kontakt@sp122.elodz.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych:

Joanna Metelska; joanna.metelska@bhp-met.com


Klauzula informacyjna dla rodziców posiadających dzieci w Szkole Podstawowej nr 122 w Łodzi

Działając w oparciu o art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, niniejszym informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 122 w miejscowości Łódź 91-363 ul. Jesionowa 38, NIP: 947-17-79-625 , REGON: 000214451 adres e-mail: kontakt@sp122.elodz.edu.pl reprezentowane przez Lilianę Czechowską – Dziuda.

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: joanna.metelska@bhp-met.com

3) Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacji zadań Administratora określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w innych przepisach szczególnych jak również rozporządzeniach wykonawczych wydanych na ich podstawie, m.in. zapewnienia uczniowi opieki i nauki w Szkole Podstawowej nr 122, prowadzenia księgi uczniów, dziennika elektronicznego Librus, dziennika papierowego, arkuszy ocen i ksiąg arkuszy ocen oraz dziennika pedagogicznego psychologa, doradcy zawodowego, rejestru czytelników biblioteki, realizowania praw i obowiązków ucznia wynikających z przepisów prawa,
 2. realizacji zadań Administratora określonych we właściwych przepisach prawa miejscowego (uchwały Rady Miejskiej w Łodzi czy zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi),
 3. ewidencyjnych,
 4. rozliczeń finansowych,
 5. komunikacji.

4) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO. Niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO.

5) Odbiorcami danych osobowych będą:

 1. podmioty zewnętrzne, którym Administrator przekazuje dane w związku z działalnością Szkoły Podstawowej w tym np. podmiot świadczący usługi bhp, podmiot obsługujący nasze systemy teleinformatyczne, w tym dziennik elektroniczny Librus, arkusz ocen i inne, podmioty dostarczające lub serwisujące oprogramowanie komputerowe wykorzystywane w Szkole Podstawowej, czy kancelarie prawne (gdyby okazało się to niezbędne), organizatorzy wycieczek szkolnych.
 2. organy publiczne uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania od Szkoły Podstawowej danych osobowych.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a po zakończeniu realizacji tych celów przez okres wynikający z przepisów prawa, ponadto do czasu upływu okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie mogą się w związku z nimi ujawnić, w przypadku dokumentacji służącej do rozliczeń finansowych do czasu upływu okresu przedawnienia wynikającego z prawa podatkowego, a ponadto przez okresy archiwizacji dokumentów wynikające z przepisów prawa o archiwizacji (w zależności który z tych okresów będzie trwał najdłużej).

7) Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. żądania dostępu do danych oraz ich sprostowania,
 2. ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych,
 3. przeniesienia danych osobowych,
 4. wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania z uwagi na Pani/ Pana szczególną sytuację – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 lit. e RODO
 5. zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie dopuszczenia się przez przedszkole naruszenia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych.

8) Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich poza obszar EOG, jak również do organizacji międzynarodowych.

9) Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

10) Podanie danych jest obowiązkowe wówczas, gdy wynika to wprost z przepisów ustaw, o których mowa w pkt 3) lub rozporządzeń wydanych na ich podstawie, w pozostałym zakresie nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację praw i obowiązków ucznia w  Szkole Podstawowej nr 122.