eTwinning
SKO
Folder szkolny
Biuletyn Informacji Publicznej

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły

Szkoła jest organizacją rozwijającą się, w której procesy nauczania – uczenia się i wychowania powinny być prowadzone ze świadomością, iż nie jest to tylko miejsce, w którym uczeń otrzymuje kolejne porcje wiedzy i zasad, z których stopnia opanowania jest rozliczany. Musi być organizacją uczącą się to znaczy ukierunkowaną na permanentnie modyfikowaną pracę na rzecz rozwoju młodego człowieka, który jest jej uczniem.

Realia XXI wieku wymagają od absolwentów otwartych umysłów, umiejętności skutecznego komunikowania się z innymi ludźmi, gotowości uczenia się przez całe życie, umiejętności współpracy w zespole oraz twórczego rozwiązywania problemów.

Aby sprostać powyższym wymogom, każdy uczeń musi stać się menedżerem własnej wiedzy, czyli posiąść zdolność zarządzania własną wiedzą. Szkoła musi być zatem również organizacją zarządzającą wiedzą a w konsekwencji także kompleksowo zarządzającą jakością swoich działań.

Konieczne jest wypracowanie przez kadrę pedagogiczną partnerskiej współpracy z rodzicami. To sprawia, że oddziaływania szkoły i domu są spójne, sprzyjają kierowaniu się w codziennych działaniach uzgodnionym systemem wartości.

Dyrektor szkoły ponosi główną odpowiedzialność za rozwój szkoły zmierzający w kierunku podnoszenia jakości jej pracy i osiągnięć wychowanków. Musi skutecznie organizować i kierować szkołą i poszukiwać sposobów doskonalenia organizacyjnych struktur i funkcji w oparciu o surową samoocenę. Powinien być zaangażowany we własny rozwój zawodowy.

Zadania statutowe szkoła powinna wykonywać w sposób zgodny z prawem, terminowy, efektywny i oszczędny, uwzględniając dobro ucznia i każdego pracownika.