Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

"Wiem kim jestem i skąd pochodzę"

Innowacja prowadzona przez Monikę DormanMirosławę Jankowską

Innowacja  pedagogiczna „ Wiem kim jestem i skąd pochodzę”  została opracowana z myślą o uczniach edukacji wczesnoszkolnej i będzie realizowana w klasach I A i II D  w cyklu trzyletnim. Obejmie całą klasę bez dokonywania selekcji uczniów. Może być również realizowana na zajęciach pozalekcyjnych jako możliwość poszerzenia zdobywanej wiedzy przez zainteresowanych uczniów np. poprzez uczestnictwo w pracach kół zainteresowań. 

Realizacja innowacji „ Wiem kim jestem i skąd pochodzę” wspomaga wszechstronny rozwój uczniów rozwijając ich zainteresowania otaczającym światem. Popularyzuje wartości polskie i europejskie. W swoim założeniu łączy wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Stwarza możliwość zapoznania się z własnym dziedzictwem kulturowym, kształtuje poczucie patriotyzmu, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i różnorodność narodów, które ją tworzą.

W swoim założeniu położyłyśmy nacisk na uwzględnienie w niej piosenek, ćwiczeń ruchowych i zabaw zawierających elementy rywalizacji, stosowanie licznych elementów wizualnych i akustycznych itp. Ponadto zwracałyśmy uwagę na podniesienie atrakcyjności zajęć poprzez organizowanie gier, zabaw  dydaktycznych, konkursów, przedstawień, wycieczek, wyjazdów do zielonych szkół czy pracę w grupach, a także tworzenie folderów, plakatów itp. Urozmaicona forma zadań ma bowiem pozwolić uczniom poznać, poszerzyć i utrwalić wybrane treści. Dzięki zaś skierowaniu aktywności dziecka na różnorakie działania możemy oczekiwać, że zajęcia wyzwolą twórcze podejście do tematu, wzbudzą zainteresowania, a zdobyta wiedza i umiejętności okażą się trwałe.