Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Bliżej Europy czyli nauczenie języka angielskiego ...

Bliżej Europy czyli nauczenie języka angielskiego w oparciu o elementy metody naturalnej Helen Doron oraz elementy metody bilingwalnej

Innowacja programowa prowadzona przez panią Iwonę Gałązkę
W innowacji zastosowano elementy metody Helen Doron czyli naukę języka przez zabawę i gry dydaktyczne, stymulując wszechstronny rozwój dziecka. Zajęcia są zaprojektowane w taki sposób, że uczniowie uczą się języka nieświadomie, w wieku 6-7 lat czasami jest to proces świadomy – pod warunkiem, że uczniowie są zaangażowani emocjonalnie w wykonywane ćwiczenia. Za pomocą języka angielskiego nauczamy nowych umiejętności, dostarczamy wiedzy, język jest narzędziem do poznania i komunikacji a nie tylko celem samym w sobie. Nauka odbywa się przy zaangażowaniu wszystkich zmysłów w celu osiągnięcia najwyższej skuteczności zapamiętywania. W procesie edukacji uczestniczą rodzice, zapewniając odpowiednie bodźce anglojęzyczne w domu (np. regularnie angażując dziecko w słuchanie płyt CD w języku angielskim). W procesie nauki wykorzystywane są tablice interaktywne, filmy i prezentacje multimedialne.

Ponieważ tok zajęć oparty jest o zasady bilingwializmu (dwujęzyczności), czyli językiem wykładowym jest język polski oraz angielski (w proporcji 50% : 50%), uczniowie poszerzą zakres słownictwa w języku angielskim oraz podniosą poziom wiedzy czynnej (reagowanie w języku angielskim) i biernej (rozumienie). Zajęcia prowadzone będą w oparciu o dwa programy nauczania: nauczanie wczesnoszkolne zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz International Primary Curriculum (Międzynarodowy Program Nauczania dla Szkół Podstawowych), który oparty jest o treści Cambridge Primary Curriculum (Program Nauczania dla Szkół Podstawowych Cambridge). Konsekwencją zastosowania wymienionych programów będzie poszerzenie zakresu treści nauczania wczesnoszkolnego o wykraczające elementy edukacji lingwistycznej z języka angielskiego oraz o wybrane elementy geografii, historii, muzyki z zakresu kultury krajów anglojęzycznych które występują w Programie Cambridge, a nie występują w programie MEN (np. muzea w Londynie, podstawy gry na skrzypcach i pianinie, czytanie mapy, muzyka angielska, święta obchodzone w krajach anglosaskich, elementy geografii oraz historii Wielkiej Brytanii i USA). Pozwoli to podnieść poziom wiedzy ogólnej uczniów. Celem innowacji jest także kreowanie u dzieci szacunku i zrozumienia dla innych kultur, tolerancji i otwartości na ich różnorodność.