Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Procedura nadania imienia Szkole Podstawowej nr 122

Procedura nadania imienia Szkole Podstawowej nr 122 w Łodzi

I. Spotkanie zespołu do spraw nadania imienia szkole - 13 marca 2018 r. 

II. Ustalenie harmonogramu pracy zespołu i działań  przygotowawczych w celu nadania imienia szkole. 

1. Zgłaszanie przez społeczność szkolną kandydatur na patrona szkoły wraz z uzasadnieniem - od 19 do 28 marca 2018 r. W budynkach „A” i „B”  wystawione będą specjalne skrzynki  do zbierania kartek z propozycjami.
2. Wyłonienie  spośród zgłoszonych propozycji pięciu kandydatur przez:  zespół nauczycieli, Radę Pedagogiczną, przedstawicieli Rady Rodziców i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego – do 10 kwietnia 2018 r.
3. Prezentacja środowisku szkolnemu wybranych pięciu kandydatur na patrona szkoły – od 11 kwietnia 2018 r. do 30 maja 2018 r.
4. Ogólnoszkolne wybory patrona szkoły - od 29 maja do 15 czerwca 2018 r.
5. Zasady oddawania głosów:
a/ głosowanie przebiega na kartach do głosowania;
b/ każdy członek społeczności szkolnej może oddać głos tylko na jedną kandydaturę;
c/ w przypadku takie samej liczby głosów oddanych na kilka kandydatur  zespół nauczycieli, w porozumieniu z przedstawicielem Rady Rodziców oraz przedstawicielem Samorządu Uczniowskiego, wybierze odpowiednią kandydaturę dla szkoły;
d/ za głos nieważny uznaje się zaznaczenie kilku kandydatur na karcie do głosowania lub niezaznaczenie żadnej kandydatury;
e/ za organizację wyborów odpowiada  zespół nauczycieli.

III. Ogłoszenie wyboru patrona szkoły - 22 czerwca 2018 r.

IV. Złożenie wniosku o nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 122 w Łodzi do organu prowadzącego szkołę - do końca października 2018 r.

V. Podjęcie działań przybliżających postać patrona szkoły, ze wskazaniem wartości, które patron niesie dla młodego człowieka, społeczności szkolnej i społeczności lokalnej.

VI. Przygotowanie scenariusza uroczystości nadania imienia szkole.

VII. Uroczystość nadania imienia szkole.

VIII. Uhonorowanie symboli: sztandaru, godła, tablicy pamiątkowej.

IX. Wprowadzenie zmiany nazwy szkoły do Statutu Szkoły, na tablicy i na pieczęci urzędowej szkoły.